Popszedni proboszczowie


Ks. Paweł Szolonek
(1934 - )W Goduli od: 1972-1973 administrator 1973-1981 proboszcz.


Urodził się 20 maja 1934 roku w Chełmie Śląskim. Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia prezbiteratu przyjął 23 czerwca 1957 roku w Katowicach.

Biskup ordynariusz Herbert Bednorz pismem z dnia 28 marca 1972 roku powiadomił, że przyszłym wikariuszem adiutorem parafii w Goduli zostanie ks. Paweł Szolonek - „Człowiek uprzejmy i łatwy we współżyciu z ludźmi”, wikary w Kaletach. Dekretem z dnia 15 czerwca 1972 roku ks. Szolonek został wikariuszem adiutorem. Objęcie urzędowania nastąpiło 1 sierpnia 1972 roku.

Po śmierci ks. proboszcza kanonika dra Józefa Szuberta, 14 marca 1973 roku dotychczasowy adiutor otrzymał dekret proboszcza. Jako proboszcz zadbał o wystrój kościoła. Zakupił trzy nowe konfesjonały i umiejscowił je z tyłu kościoła – pod chórem, a nie jak było dotychczas z przodu kościoła, odnowił ołtarze boczne oraz ołtarz główny. Postarał się, aby prasa katolicka (przede wszystkim „Gość Niedzielny”) dotarła również do chorych przebywających w szpitalu. Zostało to przyjęte z wielką radością. Kiedy w górnictwie wprowadzono system czterobrygadowy, który godził w niedzielę jako Dzień Pański, dla ułatwienia górnikom udziału w niedzielnej Eucharystii Ksiądz Proboszcz wprowadził dodatkową Mszę św. o godzinie 1830.

W roku 1974, podczas pielgrzymki kobiet i dziewcząt do Matki Boskiej Piekarskiej ks. Paweł Szolonek dowiedział się, że został mianowany dziekanem dekanatu rudzkiego.

W 1981 roku w diecezji katowickiej został wysunięty projekt budowy nowego kościoła św. Piusa X w Rudzie Południowej. Władze wojewódzkie szybko wyraziły zgodę na budowę. Zrodził się jednak problem, kto ma się tego dzieła podjąć. Ojcowie Jezuici z Rudy wyrazili zgodę na podział parafii Matki Bożej Różańcowej, jednakże zaznaczyli, iż budową nowych obiektów sakralnych ma kierować ksiądz diecezjalny. Wybór padł na dziekana dekanatu rudzkiego - do momentu zlecenia sprawy właściwemu budowniczemu. 10 stycznia 1981 roku ks. Szolonek wystąpił do Urzędu Miejskiego o lokalizację. Sprawa napotkała spore trudności. Z początkiem marca budowniczym został mianowany ks. Józef Krawczyk, aktualny wikary w Goduli. Kierując budową nadal miał mieszkać na probostwie w Goduli.

Z początkiem kwietnia 1981 roku ks. Szolonek wraz z ks. Krawczykiem udali się do Księdza Biskupa, by zakomunikować o pomyślnym załatwieniu lokalizacji pod budowę obiektów sakralnych w Rudzie Południowej. W czasie rozmowy zapadła decyzja, by ks. dziekan Szolonek przeniósł się wraz z ks. Krawczykiem do parafii św. Józefa w Rudzie. Tak też uczynili. Ks. Paweł Szolonek został mianowany proboszczem tej parafii i był nim do roku 2001.
2012-09-09 Godula - Ks. Proboszcz Paweł Szolonek.

.