Wezwania


WEZWANIA 1

Wprowadź na ścieżki Pana

- Dzieci naszej parafii

- Rodziców naszych, siostry i braci

- Rodzących się i odchodzących z tego świata

- Nauczycieli, lekarzy i pisarzy

- Sąsiadów naszych i tych, których tak często spotykamy

- Chorych, sportowców i dobrze sytuowanych

- Prześladowanych i nikomu niepotrzebnych

- Inwalidów, pijaków i zagniewanych

- Okazujących miłosierdzie i cierpiących za prawdę

- Zdolnych, pracowitych i zaniedbanych

Módlmy się:

Święty Janie Chrzcicielu, nasz patronie! Twojej się opiece dziś polecamy i prosimy, abyś nas swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierał i ratował we wszystkich naszych potrzebach oraz wyjednał nam łaskę wiernego naśladowania cnót twoich. Spraw, abyśmy Bogu dochowali wierności wśród wszelkich przygód naszego życia i zasłużyli sobie na łaskę szczęśliwej śmierci. Amen

WEZWANIA 2

Ucz nas gotować drogę dla Pana

- Choć drogi nasze są kręte

- Choć drogi nasze są pełne bólu

- Choć drogi nasze prowadzą donikąd

- Choć drogi nasze są nieme

- Choć drogi nasze są gorszące

- Choć drogi nasze pełne są zdrad

- Choć drogi nasze są trudne i męczące

- Choć drogi nasze są obce dla nas samych

- Choć drogi nasze budzą lęk i trwogę

- Choć drogi nasze są smutne i brudne

- Choć drogi nasze są beznadziejne

- Choć drogi nasze są niepewne

- Choć drogi nasze są ciemne

- Choć drogi nasze są nieżyczliwe

- Choć drogi nasze są krótkie

Módlmy się:

Boże, wysłuchaj modlitw Twojego ludu i za przyczyną świętego Jana Chrzciciela udziel nam darów, o które z ufnością prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

WEZWANIA 3

Święty Janie Chrzcicielu wskaż nam Jezusa

- Abyśmy żyli jego Ewangelią

- Abyśmy okazywali zawsze i wszędzie Jego miłosierdzie

- Abyśmy rozważali każde Jego słowo

- Abyśmy głęboko wierzyli w Jego wszechmoc

- Abyśmy wprowadzali pokój i ciszę Jego

- Abyśmy byli odważni w wyznawaniu wiary

- Abyśmy bronili nierozerwalności małżeńskiej

- Abyśmy w duchu wiary wychowywali dzieci

- Abyśmy czuwali nad każdym poczętym dzieckiem

- Abyśmy prosili go o powołanie z naszych rodzin

- Abyśmy się szczerze nawrócili

- Aby zawsze w nas dobro zwyciężało

Módlmy się:

Wszechmogący, wieczny Boże, prosimy Cię, aby Kościół czerpiąc radość ze wstawiennictwa świętego Jana Chrzciciela, uznał sprawcę swojego odrodzenia w Chrystusie, którego przyjście święty Jan zapowiedział. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

WEZWANIA 4

Pragniemy usłyszeć Ciebie i iść za Jezusem

- Chociaż nam ciężko i trapi nas niepokój

- Chociaż nam inni radzą i nakłaniają do odstępstwa

- Chociaż mało zarabiamy i mieszkania mamy liche

- Chociaż ciężka jest nasza droga i końca nie widać

- Chociaż cierpienia codziennie na nas spadają

- Chociaż w życiu tyle niedomówień i przykrości

- Chociaż słabnie czasami nasza wola

- Chociaż nie widzimy sensu naszej codziennej pracy

- Chociaż często nas bliźni wykorzystują i nie mają dla nas szacunku

- Chociaż sami niedomagamy i sił nam na wszystko nie starcza

- Chociaż to życie tak szybko ucieka

- Chociaż sił nam tak szybko ubywa

- Chociaż życie wymaga od nas coraz pełniejszego oddania

- Chociaż słabi jesteśmy i często zapadamy na zdrowiu

- Chociaż z tak wielkim trudem odczytujemy Boże znaki

- Chociaż ciemności nas otaczają i trapi niepewność

- Gdy wielu z nas pochyla się nad książką

- Gdy wielu z nas zmęczonych jest codzienną pracą

- Gdy wielu z nas cierpi prześladowania

- Gdy wielu z nas żyje w nieustannym strachu

- Gdy wielu z nas okrada i okłamuje bliźnich

- Gdy wielu z nas świadomie zabija prawdę o Bogu i człowieku

- Gdy wielu z nas niszczy życie ludzkie

- Gdy wielu z nas kpi z pokornych i cichych

- Gdy wielu z nas namawia i zmusza do grzechu

- Gdy wielu z nas nieustannie się kłóci

- Gdy wielu z nas na co dzień zapomina o Bogu

Módlmy się:

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy oddając cześć świętemu Janowi Chrzcicielowi, patronowi naszej wspólnoty, szli zawsze za jego wezwaniem, bo on zapowiedział przyjście Zbawiciela świata, i wskazał, że jest nim Jezus Chrystus, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen

WEZWANIA 5

Ty dałeś świadectwo o Jezusie

- Bo On w każdym z nas zapala ogień Bożej miłości

- Bo On prowadzi nas drogami prawdy i poświęcenia

- Bo On napawa nadzieją i nie dopuszcza do zniechęcenia i rozpaczy

- Bo On uczy jak trzeba się poświęcać dla sióstr i braci

- Bo On zawsze przebywa wśród nas, abyśmy nie czuli się samotni

- Bo On rozprasza wszelkie ciemności i odkrywa przed nami swoje serce

- Bo On udzielając nam swojego miłosierdzia, uczy przebaczać

- Bo On w cierpliwości uczy nas dróg swoich

- Bo On w sytuacjach najbardziej beznadziejnych ukazuje wyjście

- Bo On przyjmuje naszą nędzę i wspiera nas swoją łaską

- Bo On mówi nam o swoim Ojcu i ośmiela nas, abyśmy Go za swego uznali

- Bo On modli się z nami, abyśmy nie ustali w drodze

- Bo On daje nam poznanie prawdziwych wartości dzisiejszego życia

- Bo On szczerze troszczy się o nas i staje w naszej obronie

- Bo On przeżywa nasze kłopoty i przyjmuje nasze zwierzenia

- Bo On przygotowuje nas do niesienia Ewangelii narodom i ludom

- Bo On uczy nas wytrwale żarliwości o sprawy Boże

- Bo On prosi Ojca za nas, abyśmy stanowili zawsze jedno

- Bo On – Jezus Chrystus pragnie przedłużyć swoje życie w nas

- Bo On – Jezus Chrystus pragnie dzisiaj głosić Ewangelię naszymi ustami

- Bo On – Jezus Chrystus pragnie przez nas zbawić dzisiejszych ludzi

Módlmy się:

Boże, Ty powołałeś świętego Jana Chrzciciela, aby przygotować Twój lud na przyjście Chrystusa Pana. Udziel Twojemu Kościołowi daru radości w Duchu Świętym, kieruj dusze wszystkich wiernych na drogę zbawienia i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

WEZWANIA 6

Za Twoim wstawiennictwem niech dopełni się dzieło miłosierdzia i pojednania

- Wobec całej rodziny ludzkiej

- W sercach grzeszników i szukających prawdy

- W przeżywających niepokój własnego sumienia

- W przytłoczonych ciężarem swoich grzechów

- W tych, co popadli w nałogi alkoholizmu i rozwiązłości

- W rodzinach skłóconych i rozbitych

- We wspólnym domu Ojczyzny naszej

- W osamotnionych, chorych i prześladowanych

- W codziennym naszym życiu społecznym i osobistym

- W powracających do miłości Bożej

- Dla odzyskania prawdziwej wolności ducha

- Dla większej chwały Bożej

- Aby wszyscy wiedli życie godne dzieci Bożych

- Aby człowiek mógł się rozwijać i tworzyć dobro w świecie

- Przez posługę kapłanów Kościoła

- Przez głoszenie Ewangelii wszelkiemu stworzeniu

- Przez codzienne życie modlitwy

- Przez tych, którzy poświęcają się dziełu miłosierdzia

- Przez tych, którzy zostali wezwani do szczególnej służby Bożej

- Przez tych, co świadomie uczestniczą w cierpieniu Chrystusa

- Przez Bożą prawdziwą obecność w świecie

- Przez nasze spotkania z Bogiem w sakramentach świętych

- Przez życie według zasad swojej wiary

Módlmy się:

Wszechmogący Boże, przyjmij pokorne prośby, jakie za przyczyną świętego Jana Chrzciciela do Ciebie zanosimy i spraw, abyśmy za jego przykładem uczyli się odrzucać zło i zawsze wybierali dobro. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

WEZWANIA 7

Niech czujemy lęk przed Tobą i ogarnia nas niepokój

- Gdy mało w nas jest Ducha Bożego

- Gdy nie rozpoznajemy Boga w każdym człowieku

- Gdy często gniewamy się i nie chcemy przebaczyć

- Gdy nie bierzemy odpowiedzialności za nasze słowo i czyn

- Gdy chcemy się wywyższyć ponad innych

- Gdy za mało modlimy się i pościmy

- Gdy nie pamiętamy o chorych, uwięzionych i cierpiących

- Że serce nasze nie zawsze należy do Boga

- Że przeszkadzamy innym w drodze do Boga

- Gdy nieśmiało mówimy o Bogu wśród ludzi

- Gdy zaśmiecamy codzienne życie przekleństwami i bluźnierstwami

- Gdy nie wypracowujemy w sobie cnót chrześcijańskich

- Gdy nasze życie jest zakłamane i cyniczne

- Że nie liczymy się ze słowem Boga

- Że zbyt zachłannie troszczymy się o dobra codzienne

- Że brak nam cierpliwości w rozmowach

- Że nie modlimy się za domowników i sąsiadów

- Że nie świadczymy o Bogu w chwilach prób i zmagań

- Gdy słuch nam stępiał na Boże natchnienie

- Gdy serce nasze skamieniało i nie ma w nim żaru miłości

- Gdy zatracamy poczucie grzechu, które ubliża Bogu i człowiekowi

- Gdy pochopnie sądzimy bliźnich naszych

- Gdy nie troszczymy się o sprawiedliwość społeczną

- Że ludzie umierają z głodu i giną w więzieniach

- Że nie przejmujemy się biedą innych narodów i ludów

- Że nieszczęścia bliźnich nie skłaniają nas do niesienie pomocy

- Że zbyt często popadamy w te samy grzechy

Módlmy się:

Wysłuchaj Boże modlitw naszej wspólnoty, której patronuje święty Jan Chrzciciel i spraw, abyśmy dla świata byli znakiem Twojej obecności i miłości do wszystkich ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen


Wezwania

.